|

12-13 noyabr tarixində Bakıda «Keçmişdə və Günümüzdə Milli Kimlik: Yeni Elmi Paradiqma, Tarixşünaslıq və Tarixin Tədrisi Metodları» adlı elmi beynəlxalq konfrans keçiriləcək

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası kafedrası

 

T.C. BAKÜ BÜYÜKELÇİLİĞİ

Eğitim Müşavirliği

 

İSTANBUL UNİVERSİTETİ

Ədəbiyyat Fakültəsi

 

TARIX, İQTISADİYYAT VƏ HÜQUQ TƏDQİQAT İNSTİTUTU (Rusiya, Moskva)

 

RUSİYA FEDERASİYASI HÖKÜMETİ yanında MALIYYƏ UNIVERSITETI

(Rusya, Moskva)

 

KAZAN FEDERAL ÜNIVERSİTETİ

Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Tarix və Sosial Elmlər Bölməsi (Rusiya, Kazan)

 

KKTC DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi

(Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Gazimagusa)

 

MOZIR DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

(Belarusiya, Mozır)

 

TRAKYA ÜNIVERSİTETİ

Ədəbiyyat fakültəsi, Tarih bölümü, Balkan Yerleşkesi

(Türkiyə, Edirnə)

 

Keçmişdə və Günümüzdə Milli Kimlik: Yeni Elmi Paradiqma, Tarixşünaslıq və Tarixin Tədrisi Metodları

adlı elmi beynəlxalq konfrans

12-13 noyabr 2020

Bakı

 

Konfransda aşağıdakı problemlərin  müzakirəsi  nəzərdə tutulur:

Tarixin metodoloji, mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq problemlərinin öyrənilməsi

dünya təcrübəsindətarixin  tədrisi metodoloqiyası

Tarixi tədqiqat metodları

Milli tarixlərin tarixşünaslığı

Тarixi biliklərin inteqrativ  inkişafı

Milli tarix dərslikləri: tərtibatı, yazılması problemləri  və tədrisi prosesi

Umumi tarixin öyrənilməsində tarixşünaslıq elminin əsasları

Muasir tarix təfəkkürünun  əsas idrakı istiqamətləri

Tarixin  tədrisi prosesinin əsas probləmləri  umumtəhsil və ali məktəblərdə

Tarix elminin nəzəriyyəsi və metodologiyası.

Tarixi abidələr və elmi mənbələr əsasında Türk milli kimliyini dərk tarixi

XX-XXI əsrlərin sonunda tarix elmi: sosial nəzəriyyələr və tarixşünaslığın vəziyyəti

Tarixşünaslıq elmi: özünüdərketmə problemləri

Müasir  intellektual məkanda sosial yönümlü tarix

Azərbaycan tarixşünaslığı

Türk milli fikir tarixinin əsas istiqamətləri

İstoriosofiya

Müasir milli məktəblərdə tarixin tədrisi problemləri

Tarix tədrisində öyrədici, tərbiyəedici və inkişaf etdirici vəzifələr

Orta məktəb kursunda tarix fənninin tərbiyəvi rolu

Tənqidi və yaradıcı təfəkkür və tarixin təfsiri

Vətəndaşlıq və vətənpərvərlik tərbiyəsi

Tarix fənnin tədrisində vətəndaşlıq amalının formalaşması, azadlığın dərki, zülmə qarşı barışmazlığın ön plana çəkilməsi

Müasir tarixşünaslıqda əsatir(mif) yaradıcılığı və onun tarixin tədrisinə təsiri

 

Konfransa elm adamları- araşdırma institutları və qurumlarının, ali təhsil ocaqlarının əməkdaşları, innovativ qrupların və birliklərin nümayəndələri, müəllimlər, magist və doktorntura tələbələri dəvət edilirllər.

Yol xərci və müvəqqəti yaşayış yeri təminatı iştirakçıya aiddir. Təşkilat komitəsi otel reservasiyaları üçün köməklik göstərə bilər. Bəzi məqamlarda, komitə konfrans müddətində Bakıya gəlmək və qalmaq xərclərinin geri ödənilməsi üçün xaricdən gələn iştirakçıların müraciətlərini nəzərə alacaqdır.

 

Konfrans materiallarının çap edilməsi nəzərdə tutulur.

 

Konfransda iştirak edə bilmək üçün aşağıdakı şərtlərə uyğun olaraq müraciət formu və xülasələri təşkilat komitəsinin History.conference@adpu.edu.azelektron poçtuna, mövzu yerinə “Keçmişdə və Günümüzdə Milli Kimlik: Yeni Elmi Paradiqma, Tarixşünaslıq və Tarixin Tədrisi Metodları” başlığını yazaraq göndərilməlidir. Göndəriləcək fayllarda müəllifin adı olmalıdır. Məs: Mamedov_article, Mamedov_application. Komitə, konfransın təyin etdiyini problematika əsasında iştirakçıları seçmə hüququna malikdir.

Müraciət və xülasələrin qəbulu 1 sentyabr 2020-ci ilə qədər davam edəcək. Tam mətnin son qəbul tarixi isə 10 oktyabr 2020-ci ildir. Təşkilat komitəsi, konfrans materialları arasında çap ediləcək məqalələri seçmə hüququna malikdir.

 

Xülasə və tam mətndə aşağıdakı qaydalara riayət etmək tələb olunur:

Məqalədən əvvəl solda-УДК, DOİ; sağda- müəllifin soyadı, adı və ata adı(tam); işlədiyi qurumun tam adı(ölkə və şəhər daxil), elmi ünvanı/dərəcəsi, varsa elmi adı, işlədiyi vəzifə, elektron poçtu, telefon nömrəsi yazılmalıdır.

 

Məqalənin başlığı böyük hərflərlə və ortadan yazılmalıdır.

Başlıqdan sonra orijinal dildə və ingilis dilində xülasə (maksimum 300 söz) və açar sözlər(maksimum 5-6 söz/ifadə) və istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı(ən az beş əsas ədəbiyyat) olmalıdır.

 

Mətn elektron variantda hazırlanmalı və elektron poçtla göndərilməlidir. Səhifə quruluşu: Microsoft  Word(A4),Times New Roman, şrift-14, aralıq 1.5, paraqraf 1.25cm; səhifə parametrləri: üst və alt kənar baoşluqları-2 cm; sol-3 cm; sağ-1.5 cm; İstinadlar böyük mötərizədə [1] və ya səhifələri göstərilən böyük mötərizədə [1, s. 21] verilməli, arxiv materialları- sənəd nömrəsi [1, s. 3] ilə göstərilməlidir.

 

Ardından ingilis dilində bu məlumatlar yazılmalıdır: soyad, ad, ata adı, iş yeri(ölkə və şəhər daxil); başlıq, xülasə və açar sözlər.

 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat: əlifbaya görə sıralanmalı; müəllifin soyadı, adı (ata adı-varsa), müəllif və müəlliflərin adları italik yazılmalıdır. Arxiv sənədlərinin adları qısaldılmalıdır(ilk istinadda sənədin tam adı verilməlidir).

 

İstinadlar, ədəbiyyat siyahısındakı sıra nömrəsi və arxiv sənədində istifadə olunan səhifə/səhifəni göstərən böyük mötərizə içərisində olmalıdır([3, s.41]).

 

Keçmişdə və Günümüzdə Milli Kimlik: Yeni Elmi Paradiqma, Tarixşünaslıq və Tarixin Tədrisi Metodları” adlı beynəlxalq elmi konfransda iştirak üçün mürəciət formunda bunlar olmalıdır:

 

  1. Müəllifin ad ve soyadı (tam).
  2. Təşkilat/qurum (iş yeri vəvəzifə).
  3. Elmi dərəcə, rütbə/ad.
  4. Çıxışın mövzusu.
  5. Multimedya ehtiyacı.
  6. Əlaqə: e-poçtvə telefon.
  7. Poçt adresi, poçt kodu.
  8. Otel ehtiyacı.

 

Koordinatorlar:

T.e.d. Sevinc ƏLİYEVA, e-poçt: sevinc.aliyeva@adpu.edu.az, +994503010044

P.e.f.d. Dəyanət MUSAYEV, e-poçt: Dayanat.Musayev@adpu.edu.az, +994503717137

Jalə MÜRSƏLI, e-poçt: Jala.M@adpu.edu.az

 

TƏŞKILAT KOMİTƏSI

Elmi heyat

T.e.d., prof.Cəfər CƏFƏROV  — ADPU, rektor

T.e.d., dos. Sevinc ƏLİYEVA  – ADPU, Tarih-Coğrafiya fakültəsi, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrasının müdiri (Bakı)

P.e.d., prof. Mübariz ƏMİROV – ADPU, Tarih-Coğrafiya fakültesi, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası (Bakı)

Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ — TC Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri

Prof.Dr. Cengiz TOMAR — Kazak-Türk Universitetinin rektoru

Prof. Dr. Hayati DEVELİ -İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsinin Dekanı (İstanbul)

Prof.Dr. Prof. Dr. Pavel Viktorovich RAZOV –профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации(Москва)

Prof.Dr. Mehmet Ali BEYHAN, İstanbul universitesi, Edebiyat Fakültəsi, Tarih bölümü (İstanbul).

Prof.Dr. Halil BAL, İstanbul universitesi, Edebiyat Fakültəsi, Tarih bölümü (İstanbul).

Д.и.н., проф. Игорь Викторович ТУРИЦЫН — президент  Научно-исследовательского института  истории, экономики и права (Москва)

Д.и.н. Раиль Равилович ФАХРУТДИНОВ – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического и обществоведческого образования Института Международных отношений Казанского Федерального Университета (Казань).

Д.ю.н., проф. Дамир Юсуфович ШАПСУГОВ — директор центра правовых исследований и заведующий кафедрой теории и истории права и государства Южно-Российского института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Prof.Dr. Temuçin Faik ERTAN — Ankara universitesi, Tarih İnkilap Tarihi Enstitüsünün müdürü (Ankara)

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent GÖKTÜRK — KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı (KKTC-Gazimagusa)

T.e.d., prof. Sevda SÜLEYMANOVA — Bakı Dövlət Universiteti (Bakı)

T.ü.f. Firdovsiyyə ƏHMƏDOVA  — Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyasının Tarix kafedrasının müdiri (Bakı)

Fil.e.d. Paşa KƏRİMOV  — Fizuli adına Əlyazmalar insititutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

Prof.Dr. Nejla GÜNAY, Gazi Universitesi, Tarih Eğetimi bölümü (Ankara)

Prof.Dr. Yasemen DOĞANER, Haceteppe Universitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi İnstitüsü (Ankara)

Prof.Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI, Üsküdar Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF)/ Sosyoloji Başkanı

T.ü.f.d. , dos. Azad RZAYEV – Bakı Dövlət Universiteti Azerbaycan tarixi (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının müdiri (Bakı)

Doç.Dr. Nurten ÇETİN — Trakya üniversitesi, Edebiyat fakültəsi, Tarih bölümü, Balkan Yerleşkesi (Edirne)

T.ü.f.d., dos. Şamil RƏHMANZADƏ– AMEA-nın A.A. Bakıxanov adına Tarih İnstitutu (Bakı)

К.и.н., доц. Сергей Валерьевич ТЕЛЕПЕНЬ — Мозырский государственный Педагогический Университет им. И.П. Шамякина(Мозырь)

Doç.Dr. Paşa GULUZADE – ADPU, Tarih-Coğrafiya fakültesi, Felsefe kafedrası (Bakı)

Aytən İMANOVA — AMEA-nın Fizuli adına Əlyazmalar institutu

İşçi qrupu

T.e.d., dos. Sevinc ƏLİYEVA — ADPU, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası

F.ü.f.d. Asif AXUNDOV -ADPU, Tarix-Coğrafiya fakültəsinin dekanı

T.e.d., dos. Sevinc SEYIDOVA  — ADPU, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası

T.ü.f.d., dos. Pərviz SƏFƏROV — ADPU, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası

P.ü.f.d. Daəyanət MUSAYEV — ADPU, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası

P.ü.f.d. Təranə İSAYEVA — ADPU,»Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası

T.ü.f.d., dos. Qabil Başirov — ADPU,»Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası

T.ü.f.d., dos. Səyidə Məmmədova — ADPU,»Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası

Leyla Orucova — ADPU, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası, b/l

Elnarə MƏMMƏDOVA — ADPU, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası, b/l

Jalə MÜRSƏLLİ — ADPU, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası, lab.

Tahir Cabbarlı — ADPU, «Ümumi tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası» kafedrası, maqistr

 

Adres: AZ1000, Bakı,  Üzeyir Hacibeyli, 68, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Tarix-Coğrafiya Fakültəsi, Ümumi Tarix və Tarixin Tədirisi Texnologiyası kafedrası.

Tel: 0124655306

e-poçt:History.conference@adpu.edu.az

 

Təşkilat Komitesi

Leave a Reply